Nieuws: LPL: Coalitieakkoord gemiste kans

Nieuws:

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 25 januari 2016 over het verzoek tot noodopvang voor vluchtelingen heeft de Lokale Partij Leiderdorp ervoor gepleit dat eerst goede afspraken met politie en COA worden gemaakt voordat de raad besluit over de komst van de noodopvang. LPL heeft dan ook een motie ingediend waarmee LPL om uitstel vraagt, zodat het college concrete smart afspraken met politie en COA kan maken. De motie is verworpen. De onderstaande tekst geeft de inhoud van dehet betoog weer dat fractievoorzitter Hugo Langenberg hield tijdens de eerste termijn.

LPL: Eerst goede afspraken met politie en COA

Voorzitter, De Lokale Partij Leiderdorp is net als de andere partijen van mening dat ook onze gemeente te hulp moet schieten bij de opvang van asielzoekers. In tegenstelling tot de overige fracties zijn wij echter van mening dat een noodopvang in de voormalige ROC-locatie onder de nu voorgestelde voorwaarden niet aanvaardbaar is.
Na twee inloopavonden en na vele gesprekken met inwoners is het de Lokale Partij Leiderdorp duidelijk dat veiligheid in en zeker rondom de opvanglocatie een zeer grote zorg is voor de inwoners. De angst die bij veel mensen leeft voor de asielzoekers is terecht en begrijpelijk. Iedereen die het nieuws de afgelopen maanden heeft gevolgd weet dat veel asielzoekers geheel andere normen en waarden hanteren dat die wij in Nederland gewend zijn. Natuurlijk scheren wij niet alle asielzoekers onder 1 kam, maar dat neemt de angst die er leeft bij de inwoners niet weg.

Wij vinden het aantal van 320 asielzoekers erg groot. Waarom niet minder, en dus ook minder kans op problemen? Wat die problemen betreft lazen wij afgelopen vrijdag in het Leidsch Dagblad nog een artikel waarin werd vermeld dat homoseksuele asielzoekers in Alphen geen aangifte durven te doen van mishandelingen. De angst onder deze groep minderheden is kennelijk te groot. Zij zijn voor geweld gevlucht en in het in hun verwachting veilige Nederland worden zij alsnog mishandeld en miskend. De asielzoekers hebben mogelijk de vreselijkste dingen meegemaakt. Velen van hen zijn getraumatiseerd. Nergens in de voorstellen staat hoe deze mensen worden geholpen. Van psychische problemen is bekend dat je met de behandeling niet lang moet wachten. In het belang van hun gezondheid, en in het belang van de veiligheid van ieder ander.

Wij pleiten er voor de groep asielzoekers grotendeels uit minderheden als lhbt-ers en christenen en alleenstaande vrouwen te laten samenstellen.

Dan voorzitter, het kostenaspect. Wij zijn van mening dat de kosten de bijdrage van het COA niet mogen overschrijden. Hier moeten dus concrete afspraken met het COA over worden gemaakt. De suggestie van D66, zoals afgelopen weekend in emailverkeer naar voren kwam dat uit het gemeentelijk sportbudget geld kan worden vrijgemaakt voor sport door asielzoekers wijzen wij met klem van de hand. Het COA is verantwoordelijk voor de dagbesteding, dus ook voor de daaruit voortvloeiende kosten. Daarbij komt dat er nota bene een sportzaal in het complex aanwezig is.

De Lokale Partij Leiderdorp heeft, net als andere partijen vragen aan het college gesteld over die angsten, en welke adequate maatregelen het college denkt te gaan nemen teneinde de veiligheid in en rondom de noodopvang te waarborgen. Wel voorzitter, het antwoord is dat er helemaal geen adequate afspraken met politie en COA zijn. Al die afspraken, die de angst voor onveiligheid bij inwoners zou kunnen wegnemen, al die afspraken moeten nog worden gemaakt door dit college.

Ik zal enkele van die vragen even in herinnering brengen:
Een vraag van het CDA over de toegangswegen naar de wijk Driegatenbrug, ik citeer: De bewoners van de wijk Driegatenbrug hebben in hun brief o.a. aandacht gevraagd voor de twee toegangswegen tot hun wijk en het gevoel van onveiligheid bij die toegangen. Ziet het college mogelijkheden om in de zes weken voorbereidingsperiode verbeteringen in samenspraak met bewoners daarop door te voeren? Einde citaat, waarna het antwoord van het college als volgt is, en ik citeer weer: Indien u raad het besluit neemt tot het medewerking verlenen aan een noodopvanglocatie zijn wij voornemens om met de bewoners van (o.a.) de wijk Driegatenbrug hierover het overleg aan te gaan.

Waarom, voorzitter, is het verbeteren van de veiligheid bij die toegangswegen afhankelijk van de komst van de noodopvang?? Wij vinden dat die situatie al lang had moeten worden verbeterd, het is tenslotte ook niet de eerste keer dat inwoners daarom vragen. Nog een vraag over politietoezicht, toevallig ook van het CDA:

Ik citeer: Kan het college garanderen dat er na de eventuele openstelling van de noodopvang, meer zichtbare politieaanwezigheid in de omgeving zal zijn? Over de aanwezigheid van zichtbare en onzichtbare surveillance van de politie zal de burgemeester afspraken maken met de politie. De politie heeft toegezegd dat hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar zal zijn.

Ook hier moeten dus nog afspraken door de burgemeester met de politie worden gemaakt. Het lijkt leuk dat de politie heeft toegezegd dat er voldoende capaciteit aanwezig zal zijn. Maar klopt dit wel? De formatie van de politie in onze regio wordt niet vergroot door de komst van asielzoekers, die capaciteit gaat dus ten koste van de taken die de politie nu al heeft, en iedereen weet dat de politie overbelast is. Extra inzet van politie bij de noodopvang gaat dus ten koste van veiligheid elders in ons dorp.

Ten slotte voorzitter, een vraag van de Lokale Partij Leiderdorp en het ontvangen antwoord: De vraag luidt als volgt: Hoe wordt de veiligheid en leefbaarheid van de wijk gewaarborgd? Is dit een taak van de politie of speelt het ROC beveiligingsbedrijf hierin ook een rol? Het antwoord luidt:

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid in het pand en zeer directe omgeving. De politie is verantwoordelijk voor de surveillance in de omgeving. Hierover zal de gemeente afspraken maken met zowel het COA als de politie.

Over de eventuele extra surveillance bestaan dus nog helemaal geen concrete afspraken, die moeten nog worden gemaakt aldus het antwoord van het college.
Voorzitter, als u mij nu vraagt waarom wij niet als andere partijen vanavond akkoord gaan met de komst van de asielzoekers, en vervolgens afwachten of de wethouder zal slagen goede afspraken op het gebied van veiligheid te maken geef ik u het volgende antwoord: De LPL realiseert zich goed dat het maken van afspraken niet alleen afhankelijk is van ons college, maar ook van de bereidwilligheid van COA en politie. En die bereidwilligheid is allerminst zeker.

Daarom pleit LPL ervoor dat er eerst goede afspraken met politie en COA worden gemaakt voordat de raad besluit over de komst van de noodopvang. Wij hebben dan ook een motie ingediend waarmee wij om uitstel vragen zodat het college concrete smart afspraken met politie en COA kan maken.

26-01-2016
Lokale Partij Leiderdorp