Verkiezingsprogramma Lokale Partij Leiderdorp
Logo
PERIODE 2018-2022


VOORWOORD

Op 21 maart aanstaande kunt u weer een keuze maken voor de partij die uw belangen het beste dient. Wij denken dat wij, de LPL, die partij zijn. LPL kiest voor het belang van Leiderdorp en haar inwoners, en nergens anders voor. Voor een zelfstandig Leiderdorp, waar inwoners zelf de baas zijn over hun polders, sportverenigingen, welzijn en bijvoorbeeld woningbouw. Wij zijn tegen een fusie, die is op dit moment helemaal niet nodig. Leiderdorp is een krachtige, financieel gezonde gemeente. Lees ons programma, neem met ons contact op als u ideeën of vragen heeft. Maak een verstandige keuze op 2 1 maart. Kies LPL!

LEIDERDORP ZELFSTANDIG

Leiderdorp is een zelfstandige gemeente, dat kan en moet zo blijven, vindt de LPL. De gemeente is financieel gezond, heeft voldoende bestuurskracht en een eigen identiteit. De LPL streeft naar een zo laag mogelijke belastingdruk. Een rijk verenigingsleven, betrokken inwoners, samen in een mooi dorp, een hechte gemeenschap. We moeten fuseren volgens sommige andere partijen. Waarom? Wat lost dat op? Leiderdorp werkt op een aantal terreinen zoals de sociale agenda, jeugdzorg, infrastructuur en economie goed samen met buurtgemeenten. De LPL wil onderzoeken of die samenwerkingsverbanden kunnen verbeteren. De LPL wil dat Leiderdorpers blijven beslissen over Leiderdorp.

SOCIAAL DOMEIN EN GEZONDHEID

LPL zet in op de borging van een goede zorg voor jong en oud. Alle inwoners hebben gelijke toegang tot een goede gezondheidszorg. Geld bedoeld voor zorg, blijft geld voor de zorg. LPL zet in op het bestrijden van eenzaamheid onder alle Leiderdorpers. Vanuit de zorg en het welzijn moet hier in de komende periode veel aandacht voor zijn.
Roken is een van de grootste risico’s voor de gezondheid. Daarom vindt LPL het belangrijk dat we in elk geval zo veel mogelijk voorkomen dat mensen beginnen met roken. Om daar een begin mee te maken wil LPL dat Leiderdorp werkt aan een rookvrije generatie, waarbij kinderen zo min mogelijk in contact komen met rokende mensen. Een voorbeeld daarvan zijn rookvrije speeltuinen, sportvelden en scholen.

MEE DOEN IN DE MAATSCHAPPIJ - WMO

Om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen geeft de gemeente ondersteuning thuis. LPL vindt het belangrijk dat het aanvragen van hulpmiddelen of ondersteuning zo eenvoudig mogelijk is. Duurzaam gebruik van hulpmiddelen moet gestimuleerd blijven door hergebruik van nog in goede staat verkerende materialen.
LPL wil dat het aanbod van ondersteuning in de vorm van begeleiding of dagbesteding zoveel mogelijk past bij de persoonlijke situatie en behoefte van een persoon. De gemeente wordt in de komende periode verantwoordelijk voor beschermde woonvormen voor mensen met een psychische stoornis en voor opvang van daklozen of slachtoffers van huiselijk geweld. Ook voor hen is het van belang dat zij in een zo gewoon mogelijke omgeving kunnen wonen. Het is essentieel dat zij daarbij de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daar waar het niet mogelijk is voor iemand om buiten een instelling te wonen moet het mogelijk blijven om in een beschermde omgeving te blijven.
Voor ondersteuning vanuit de WMO, kunnen mensen terecht bij het Sociaal team. Het Sociaal Team speelt in op de veranderende samenleving. Daarvoor is het nodig alert te blijven op de actuele vragen van inwoners en het sociaal team in staat te stellen die vragen te beantwoorden.

PARTICIPATIE – WERK EN INKOMEN

Werkloosheid zorgt voor financiële problemen bij een aantal inwoners. Door mensen te helpen weer werk te vinden, uitgaande van hun eigen verantwoordelijkheid hierbij, verminderen wij het aantal mensen in de bijstand. Actief meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, verkort de afstand tot de arbeidsmarkt. Van inwoners mag worden verwacht zelf een actieve rol te spelen in het hervinden van werk.
Statushouders krijgen effectieve hulp om in te burgeren, de taal te leren en begeleiding te krijgen bij het vinden van werk. Economische onafhankelijkheid geeft de beste kansen in de maatschappij.
Mantelzorgers zijn erg belangrijk, en dienen goed te worden ondersteund. Ook werkgevers spelen hierbij een rol. De gemeente maakt werkgevers attent op mantelzorgers onder hun werknemers, zodat begrip verzuim kan voorkomen. Het mantelzorgcompliment blijft gehandhaafd.

WELZIJN

Wij gaan uit van de eigen kracht van inwoners, en ondersteunen hen daar waar nodig. Welzijn is voor iedereen, zelfredzaam of kwetsbaar, oud of jong, man of vrouw…. Ook is welzijn voor iedereen anders. Professionals moeten daarom flexibel inspelen op de wensen van de inwoners. Door het welzijn anders te organiseren, een traject dat reeds is ingezet, met vertrouwen in de professionals, gaan mensen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en motiveren. Initiatieven als een buurtfeest, een gezamenlijke tuin en bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd maken deel uit van het nieuwe welzijnswerk in Leiderdorp.

JEUGD

Kinderen en jongeren krijgen de ruimte zich te ontwikkelen tot wie ze willen en kunnen zijn. Ouders/ opvoeders zijn de eerstverantwoordelijken die hen deze ruimte en veiligheid moeten bieden. Indien nodig moet er vanuit de gemeente passende hulp zijn, zo licht als het kan en zo zwaar als noodzakelijk, met vertrouwen in professionals.
Door signalen eerder op te vangen en preventie breder en efficiënter te organiseren moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat kinderen (zwaardere) jeugdhulp nodig hebben. Het jeugd- en gezinsteam moet blijvend in staat gesteld worden hun werk zo goed mogelijk te doen. Door het terugdringen van bureaucratie en het tonen van durf door te innoveren kunnen we de jeugdhulp moderniseren en verbeteren.

ONDERWIJS

Onderwijs heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze jeugd. Onderwijzers kunnen tijdig aan de bel trekken als het niet goed gaat met een kind. Daarbij moet goed duidelijk worden wat bij het onderwijs hoort en wat bij de zorg. School en ouders kunnen in elk geval rekenen op hulp van het jeugd- en gezinsteam, wanneer dit nodig is.
Tien procent van de Nederlanders is laaggeletterd. Scholen zijn de eerste die in het bestrijden van laaggeletterdheid een rol spelen naast de bibliotheek. Preventie is ook hier van groot belang.

OUDEREN

De ouderen van nu en in de toekomst hebben vaak een werkzaam leven (achter de rug) en willen op hun eigen manier actief blijven. Veel ouderen in Leiderdorp zijn bijvoorbeeld vrijwilliger of mantelzorger en zetten zich met hun kennis en ervaring belangeloos in voor anderen. LPL vindt het belangrijk dat zij daarbij steun krijgen wanneer nodig, zodat ze niet overbelast raken.
LPL wil zelfredzaamheid bevorderen, door de juiste steun en hulp te bieden die past bij de persoonlijke situatie van ouderen. Keukentafelgesprekken die gehouden worden met ouderen, naar aanleiding van een hulpvraag bieden hier inzicht in. Wanneer ouderen het lastig vinden om dit alleen te doen, moet het mogelijk zijn dat ter ondersteuning een mantelzorger of andere vertrouwde persoon bij het gesprek aanwezig is.
Wanneer ouderen behoefte hebben aan dagbesteding of dagopvang, moet dit zo veel mogelijk aan sluiten op hun persoonlijke situatie en wensen.

RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING

Het tekort aan passende sociale huurwoningen is niet langer acceptabel. Statushouders en andere doelgroepen, bijvoorbeeld uit de maatschappelijke opvang doen de vraag sterk stijgen. Daarom moet er volgens LPL zo veel mogelijk sociale woningbouw gerealiseerd worden. LPL wil dat leegstaande bedrijfspanden, waar de daadwerkelijke invulling van een bedrijfsbestemming niet meer waarschijnlijk is, met voortvarendheid worden verbouwd tot woningen. Ook moeten er voldoende woningen voor middeninkomens zijn, zodat deze groep ook in een voor hen betaalbare woning kunnen wonen.
LPL vindt dat de Achthovener- en Boterhuispolder groen moeten blijven en dus niet bestemd zijn voor woningbouw. Wel willen wij locaties binnen het dorp zoveel mogelijk benutten voor woningbouw, waarbij veel aandacht is voor voorlichting en inspraak.

GROENBELEID

Het efficiënt omgaan met uitgaven op het onderhoud van openbaar groen vindt LPL belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Zichtbaarheid van verkeersdeelnemers en goede toegankelijke voet- en fietspaden zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Het veilig kunnen gebruiken van die paden houdt voor LPL tevens in dat het onderhoud niet wordt uitgevoerd op die momenten van de dag dat veel voetgangers en fietsers van die paden gebruik maken.
Initiatieven van burgers die hun eigen wijk willen onderhouden ondersteunt LPL, waarbij LPL wel aantekent dat zij het onderhoud van openbaar groen door de burgers niet dwingend wil opleggen. Daar waar het bij opstarten van initiatieven door burgers ondersteuning nodig is, wil LPL dat de gemeente kijkt welke mogelijkheden zij daarvoor heeft, in samenspraak met de inwoners.

VEILIGHEID
Leiderdorp is een veilig dorp, zo ervaren veel inwoners het. En dat moet zo blijven. Om bij te dragen aan dat veiligheidsgevoel moet er bijvoorbeeld voldoende openbare straatverlichting zijn ter verhoging van de sociale veiligheid en meer inzet van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren.

VERKEER/ MOBILITEIT

In een forensengemeente als Leiderdorp speelt mobiliteit en verkeer een grote rol in het dagelijks leven. Het vervoer per fiets en openbaar vervoer moet volgens LPL zo veel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De kwaliteit van fiets en voetpaden moet worden verhoogd.
Het is utopisch om te veronderstellen dat het gemotoriseerd verkeer zal afnemen. Het verminderen van verkeersdruk in andere gemeenten mag niet leiden tot een onevenredige toename van overlast door het verkeer in Leiderdorp. Verkeer en vervoer is daarom juist een onderwerp waarin we in de regio goed moeten samenwerken om de belangen van Leiderdorp ook zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

PARKEREN, VEILIGHEID EN CONTROLE BIJ SCHOLEN

Steeds vaker wordt gekozen voor de inrichting van zogenoemde kiss and ride zones bij scholen, waar ouders gedurende de wegbreng- en ophaaltijden kunnen parkeren wanneer zij hun kinderen naar school brengen. Bij alle scholen moeten 30 km zones worden ingesteld. Om de verkeersveiligheid te bevorderen zouden Boa’s ingezet kunnen worden voor de controle op parkeergedrag.
LPL wil stimuleren dat ouders kinderen te voet of per fiets naar school brengen. Hierdoor ontstaat minder verkeer(overlast), leren kinderen beter hoe zij zich in het verkeer dienen te gedragen en is het veiliger rond de school.

SPORT

Leiderdorp heeft een uitstekende sportinfrastructuur met mooie sportaccommodaties. Sport is belangrijk voor alle inwoners. Sporten is ook goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid en bevordert de sociale cohesie in ons dorp.
Sportclubs met hun vele sporters en vrijwilligers moeten kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Lid worden van een sportclub moet voor iedereen mogelijk zijn. De regelingen voor minima voor de tegemoetkoming in de contributie moeten in stand blijven. Ook moet dit voldoende onder de aandacht gebracht worden, zowel door de gemeente als door de clubs zelf, zodat iedereen kan mee doen.
Roken en sport gaat niet samen, vandaar dat ook LPL zich inzet voor het rookvrij maken van sportaccommodaties.
Clubhuizen en sportaccomodaties moeten meer worden benut voor maatschappelijke functies. Zo worden deze accommodaties meer en efficiënter gebruikt.

DUURZAAMHEID

LPL zet in op het voortvarend uitvoeren van de Duurzaamheidsagenda en het invoeren van het omgekeerd inzamelen van afval. Het moet eenvoudiger worden om mee te doen aan goede afvalscheiding, hierbij kan een goede inzet van de afvalcoach helpen.
Daken dienen zoveel mogelijk gebruikt te worden voor de plaatsing van zonnepanelen. De duurzaamheidslening is een goed instrument voor de inwoners om investeringen te doen die de duurzaamheid bevorderen.
Om het elektrisch rijden te stimuleren moet het mogelijk gemaakt worden meer laadpalen in de openbare ruimte te plaatsten, zoals bij parkeerterreinen van sportverenigingen en winkelcentra.
Nieuwbouwwoningen moeten zoveel mogelijk zonder aardgasaansluiting en CO2 neutraal gebouwd worden.

RECREATIE EN TOERISME

De mooie polders van Leiderdorp moeten groen blijven en hebben een belangrijke recreatieve functie. De polders en de parken moeten het hele jaar toegankelijk zijn voor recreanten, waarbij goede afspraken gemaakt worden met boeren en de andere belanghebbenden om de weidevogels optimaal te beschermen, bijvoorbeeld door uitgesteld maaien. Een belangrijke stap moet gemaakt worden door een goed beheerplan voor de polders te maken.
LPL wil de mogelijkheden voor festiviteiten in de Houtkamp vergroten door de aanleg van elektriciteit en water.
Honden dragen bij aan sociale cohesie, ze bevorderen dat hun baasje naar buiten gaat en in contact komt met anderen. Hierdoor wordt bewegen ook gestimuleerd. Honden spelen tevens een belangrijke rol bij het verdrijven van eenzaamheid, door gezelschap en gezelligheid te bieden. Daarom moet de hondenbelasting worden afgeschaft. De LPL vindt bovendien dat losloopmogelijkheden voor honden moeten worden uitgebreid.

CULTUUR

Er zijn verschillende manieren van het uiten van cultuur. Vele mensen doen dit met plezier in Leiderdorp, of het nu is op een toneelvereniging, een zangclub of in een museum. Een aantal culturele organisaties krijgt financiële ondersteuning van de gemeente, wanneer zij zich niet (volledig) zelf kunnen redden. LPL vindt dat in deze situatie deze organisaties ook iets terug zouden moeten doen voor de samenleving op een manier die bij hen past. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een optreden voor mensen te verzorgen die normaal niet (zelfstandig) naar een voorstelling kunnen komen kijken of door gastlessen te verzorgen. LPL wil respect voor ieders cultuur, zonder dat er sprake van kan zijn dat culturen worden opgedrongen. En natuurlijk mogen andere culturen of uitingsvormen daarvan niet strijdig zijn met de grondwettelijke vrijheden van anderen.Lokale Partij Leiderdorp